• نتایج آزمایش HIV و هپاتیت‌ دانش‌آموزان تاکستانی را معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعلام کرد تست رپید HIV که یک تست سریع تشخیصی است، روی همه دانش آموزان انجام شد و هیچ‌کدام مثبت نبودند و پاسخ برای همه منفی بوده ….پ.ن:اما واقعا چطور مدیر به یک فرد اجازه خونگیری میده؟