• روز تعطیلی میخواستم یه ذره بیشتر بخوابم. مامان صدا کرد بیدار نشدم.قاشق چوبی اش رو چند بار چنان زد لب قابلمه انگار از اول قرار بوده قابلمه رو از خواب بیدار کنه …