• در راستای جنبش #MeToo در هند، این فیلم از یک نویسنده و مدیر شرکت مشاوره منتشر شده.
    علاوه بر این فیلم، زنان هندی موارد بسیاری از شوخی‌ها و‌ آزار جنسی «سهیل ست» افشا کرده‌اند.
    نکته جالب در این فیلم واکنش عادی خانم است؛ تاسف آور است که شرم و پنهانکاری اینگونه در زنان نهادینه شده.