• روزنامه ۸۵ ساله النهار لبنان امروز تمام سفید چاپ شد / دراعتراض به مشکلات اقتصادی مطبوعات http://www.asriran.com/fa/news/۶۳۵۴۲۹