• عنایت حسینیان   enayathoseinian@

    1397/07/19 ساعت 17:30

    حتی نمیشه از کسی که تو بیوش زده PHD هم انتقاد کرد. طرف زد بلاکم کرد. بیشتر از این ناراحتم که میشناختمش و میدونستم تحصیل کرده است :)