• ما هر سال دسته جمعی میریم پیاده روی اربعین، دو سال پیش اسمم رو نوشته بودم ولی پول نداشتم که بدم. دو روز قبل سفر یکی از رفقای همکار زنگ زد و چن تا کار خواست منم براش مرامی انجام دادم، روز سفر دیدم دو میلیون زد به حسابم گفت من بابت اون کارا پول گرفتم اینم حق الزحمه شما …