• بنابر پتنت‌ جدید، الکسا به زودی قدرت تشخیص بیماری و تجویز دارو خواهد داشت http://dgto.ir/۱۳۱b