• #پروین_بختیارنژاد برای من کسی بود مثل هاله سحابی؛ زنانی که نجیبانه و مقتدرانه و محترمانه برای هدفشان زندگی می‌کنند.نبودنشان حتمن برای جامعه ما که خیلی وقت است با پاکیزگی و‌نجابت و متانت فاصله گرفته، خسارت بار است.