• چرااینقدربدشدیم؟چراازبچه هایمان سوءاستفاده میکنیم؟چرا دروغ میگوییم وچرادروغگوبارشان می‌آوریم؟چرا این آشفته بازاررا آشفته ترو فضارا ترسناک‌تر میکنیم؟با این اتفاق دیگر چطور اعتماد کنیم؟ دیگر به چه کسی کمک کنیم؟اگر واقعن به کمک نیاز داریم چطور کمک بگیریم؟خدایابه تو پناه میبریم.