• کتایون لامع زاده   KatayoonL@

    1397/07/17 ساعت 12:34

    این مرکز وظیفه نظارت و مدیریت دعاوی و داوری‌های بین المللی دولتی را بر عهده دارد و اقدامات حقوقی انجام شده در محاکم بین المللی ازجمله دو فقره دعوا در لاهه و بازگرداندن چندین مورد اشیاء تاریخی
    کار این مرکز بوده است، کارهایی که در #سکوت و به دور از #هیاهو و #تبلیغ انجام شد/۳