• امروز از در که زدم بیرون، زیر لب «صورتگر نقاش چین» مرحوم مرضیه می‌خوندم زیر لب. تا پله‌های ورودی مترو هم همچنان داشتم زمزمه می‌کردم که ناگهان باد شدیدی وزید و آنتن رو جابه جا کرد و خش خش و فلان و خلاصه صدا قطع شد دیگه …