• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/07/17 ساعت 20:57

    مرد دوست داشتنی. یکه تاز عرصه گزارشگری فوتبال در عصری که تلویزیون‌های سیاه و سفید و کرسی زغالی مهمان خانه هایمان بود. مردی که #ورزش‌ومردم ش را با چنگ و دندان نگاه داشت. #بهرام_شفیع در قلب‌های ما می‌ماند.