• هیجانش به اندازه خیابانی اغراق شده و غیرواقعی نبود. وقتی میگفت شوتش مثل تیری که از چله کمون رها شده، واقعن تصور میکردی بازیکن توپ را‌به جای تیر گذاشته روی زه کمان و با نهایت قدرت و سرعت شوت کرده … حسی‌ترین گزارشهای فوتبال متعلق بود به #بهرام_شفیع. روحش شاد