• از وزارت ارشاد زنگ زدن به خاطر انتشار اخبار گرانی‌ها و … بهمون تذکر دادن و گفتن اخبارتون التهاب‌آوره! واقعا انتشار واقعیت‌های جامعه التهاب‌آوره یا دروغ‌هایی که امثال روزنامه شهروند و شرق منتشر می‌کنن؟ چرا دوستان به این روزنامه‌ها تذکر نمیدن؟ @S_A_Salehi @h_entezami