• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/07/16 ساعت 14:50

    ذات #آل‌سعود خشونت و ترور است. روزنامه نگار منتقد بن سلمان را در کنسولگری خود کشته اند و تکه تکه‌اش کرده اند. آنهایی که دلشان به رانندگی زن‌ها در #عربستان خوش بود بهتر است این چیزها را هم ببینند.