• وی از استادان برجسته رقص بابا کرم بود. با تشکر از حضور خانم ملانیا ترامپ