• پزشک متخصص اطفال نه تحمل گریه و ناآرامی بچه دارد و نه با ادرار و استفراغ غیر ارادی کودک کنار می‌آید، از این فاجعه بار‌تر اینکه برخورد فیزیکی هم می‌کند با کودک! چرا پزشک شدی؟ چرا متخصص اطفال شدی؟ رشتوی این پدر درمانده را بخوانید.