• وقتهایی که قراره سیگارتون نصفه بذارین برین، خاموشش می‌کنین یا نه؟ آقاهه تازه سیگارش روشن کرده بود، اتوبوس اومد، روشن انداختش زمین و پرید تو اتوبوس، ولی انگار منتظر بود کسی بیاد برش داره بقیه‌اش رو بکشه …