• یطوری تمیز شد هوا که عباس آقایی هم که روی دامنه کوههای البرز مشغول قدم زدن و یا هر کار دیگر است، به خوبی پیدا است. سلام عباس آقا! بهترون هوا واقعن.