• چندبار به واسطه شنیدم که برانکو‌آن روزها که روی نیمکت تیم‌ملی بود،به پرسپولیس ابراز علاقه کرده و‌گفته بودروزی روی نیمکت این تیم خواهدنشست(نقل به مضمون)و البته راست و‌دروغش گردن آنهاکه گفتند.اما به نظرمیرسد مربی هاعلاوه بردانش فنی و‌ ابزارو‌ …باید تیمشان را دوست هم داشته باشند.