• مدیر عامل فراری #سکه_ثامن: فرار نکرده بودم بلیط برگشت داشتم خبرنگار: یعنی خودت برگشتی؟ وی: خودم برگشتم ولی ماموران نیروی انتظامی هم بودند اگه چشم بند رو چشماش نبود از چشماش می‌شد فهمید راست می‌گه یا نه