• مدیر عامل فراری #سکه_ثامن: فرار نکرده بودم بلیط برگشت داشتم
    خبرنگار: یعنی خودت برگشتی؟
    وی: خودم برگشتم ولی ماموران نیروی انتظامی هم بودند
    اگه چشم بند رو چشماش نبود از چشماش می‌شد فهمید راست می‌گه یا نه