• فرمانده نیروی انتظامی تو حالا خورشید گفت لطفن شماره سریال گوشی‌هایتان یادداشت کنید بعد از سرقت گزارش دهید. رشیدپور به نقل از دوستش گفت حتا تو آمریکا هم پلیس قادر نیست با شماره سریال گوشی را پیدا کند. بعد جناب فرمانده فرمود البته ماتازه قرار است چنین فرآیندی را عملی کنیم.