• بعد از انقلاب به هدف مطرح شده رسیدیم؟ بی عدالتی رفع شد؟ گویی نابرابرتر کردن سیستماتیک فضا چه جنسیتی و چه طبقاتی هدف بود و همچنان هست!‌