• کلیپ قرار بود شور و شوق صبح برای شروع کسب و کار را نشان دهد؛ خب بخش بزرگی از جامعه شاغل را زنان هم تشکیل می‌دهند. اینکه با اصرار بخشی از جمعیت را حذف کنیم چه فایده‌ای دارد؟