• هنوزدرکشور برای انتخاب مدیران ازآنان برنامه میگیرند!مدیر,برنامه ریزنیست بلکه مجری سیاستهاوبرنامه هااست. این یعنی هنوزدرنظام,افرادمقدم برسیاستهاوبرنامه هاهستند.ریشه ناکارآمدی اینجاست کارنظام,سیاستگذاری کاراحزاب برنامه ریزی وکار مدیران اجرا است. #سیاستگذاری_عمومی #دولت_حزبی #نسل_ما