• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/07/10 ساعت 10:10

    تامین نیازهای مردم یکی از آرمان‌های انقلاب ما و متن قانون اساسی است، توزیع عادلانه ثروت کجاست؟!