• ‌دست #پرسپولیس مقابل السدخالی است؛محروم‌ومصدوم زیادداریم وبدتراینکه برانکو‌هم کنارزمین نیست.امایک‌ نکته برایم‌امیدبخش‌است؛ مصاحبه بازیکنهاپخته‌است.آنهابه بازی الهلال اشاره میکنند.یعنی آن شکست راپذیرفته وباآن‌کنارآمده‌اندوحالاتجربه‌اش برایشان مانده‌‌است.توقع ندارم اماامیدچرا.