• آن کس که کلمه‌ای یاد داد، تا ابد من را بنده خودش کرد. این جمله برایتان آشنا نیست؟ حالا می‌خواهید آموزگار را شلاق بزنید؟ حبسش کنید؟