• خانوم دکتر با صبر و حوصله مریضهایش را معاینه می‌کند، با آنها حرف می‌زند و … اما ناگهان یکی از مریض‌های منتظر پشت در، بلند شد و رفت زد به در که زودتر … والله دکتری که نسخه‌اش رو قبل از حرف زدن با مریض نوشته باشد، خوب نیست حالا باز هم خود دانید.