• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/07/07 ساعت 09:22

    طرح روی جلد شماره آتی مجله‌های اکونومیست و نیویورکر به مناسبت یکسالگی جنبش #MeToo. در این جنبش زنان از آزار و اذیت جنسی گفتند و در این یکسال بسیاری از مردان صاحبنام رسوا و یا محکوم شدند. ایرنا