• آقای #وزیربهداشت چطور به خودت اجازه میدی درباره عزیز مریض یک خانواده به این راحتی حرف بزنی چون میمیره نباید براش دارو تهیه کرد من خواهرم سرطان داشت و از دنیا رفت حاضر بودیم دنیا رو بدیم تا داروش رو پیدا کنیم حاضر بودیم هر کاری بکنیم تا یک روز بیشتر کنارمون باشه خجالت بکشید