• کوتاه‌ترین داستان جهان توسط «ارنست همینگوی» نوشته شده است. این داستان کوتاه ٦ کلمه‌ای هست . «For Sale: Baby Shoes, Never Worn» برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشده