• همین که تاآخرین نفس برای #پرسپولیس میجنگیدبرای ماکافی است.خسته نباشید.بازی السدجایت خالی خواهدبودو البته جای محروم‌ها.مهم نیست مسئولان برنامه ریزی لیگ،آسیا راحساب نکرده اند،مهم نیست ازنقل و‌انتقالات محروم هستیم؛مهم این است شماها پرسپولیسی هستید.مابه شماافتخار میکنیم.