• ولی عوضش پلیس حواسش هست خانومها وارد استادیوم نشوند؛ یا مثلن عوضش امنیت داریم!