• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

    1397/07/05 ساعت 20:41

    یکی از ویژگی‌های تماشای فوتبال در ورزشگاه، کنار هم قرار گرفتن افراد با ایده‌ها و دیدگاههای متفاوت در کنار یکدیگر است. پس از ترک ورزشگاه متوجه شدم فردی که کنارم نشسته بود، بازپرس صادرکننده دستور فیلتر تلگرام بود.