• چند نفر از #دانشجویان #دانشگاه آزاد در گفتگو با من اعلام کردند که محروم از تحصیل یا #ستاره دار شدند و حراست دانشگاه آزاد از انها خواسته نامه صلاحیت برای ادامه تحصیل از نهادهای امنیتی بیاورند یکی از این دانشجویان ستاره دار فرزند شهید است آقای #ولایتی در دانشگاه آزاد چه خبر است ؟؟