• توی آسانسور محل کار، همکارم بهم گفت : میدونی بدترین درد دنیا چیه ؟ گفتم : از دست دادن عزیز … گفت : نه ! درد کلیه.. شما برام بنویسید بدترین درد دنیا از نظرتون چیه ؟