• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/07/03 ساعت 22:59

    فقط متن این توئیت نیست که مزخرف است (رشد پر شتاب اقتصادی؟ حتی قبل از ترامپ اقتصاد دولت برکشیده‌ی #اصلاح‌طلبان در رکود کامل نبود؟) حتی اینکه یکی از بالاروندگان از دیوار سفارت که هم سرآغاز تحریم‌های جهانی و هم جنگی ۸ساله را به ایران تحمیل کرد این # را بزند، دیگر اوج #وقاحت است!