• پی‌دی‌اف مصاحبه امروزم با روزنامه «شرق» درباره کتاب «تا هفت خانه آن‌ورتر» در کانال شخصی تلگرامم در دسترس شماست. امیدوارم ما که دغدغه گفت‌وگو داریم، برای هم گوش شنوا باشیم.