• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1397/07/01 ساعت 22:51

    #داعش مسئولیت #حمله_تروریستی_اهواز را بر عهده گرفت وهمزمان #الاحواز مسئولیتش را تکذیب کرد؛ تلاشی احمقانه است برای فرار از پیگردهای ایران، امکان ادامه فعالیت آزاد در اروپا، حفظ ژست حقوق بشری وپنهان کردن مشت باز شده دولت‌های حامی آنها.اما خوداین پاسکاری یعنی هماهنگی داعش و الاحواز