• حجت میان آبادی   HojjatMianabadi@

    1397/06/31 ساعت 21:02

    چهره زشت و مذموم ترور و کشتار کودک و سرباز و انسان‌های بی گناه، اوج ذلت گروهک‌های تجزیه طلب #وابسته است که بدون شک توسط هر وجدان بیداری محکوم است #TerroristAttack #Ahwaz