• واکنشهای احتمالی به حادثه #اهواز: بهاره رهنما: تروریستهای اهواز فقط چند پیک موتوری ساده بودند. مولاوردی: مردم خوزستان را عقیم کنیم تا تروریستها نتوانند به آنها حمله کنند. آخوندی: همه مردم بیمه بودند. صبا آذرپیک: قالیباف استعفا. شما کامل کنید #AHVAZ