• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/06/31 ساعت 13:15

    حمله به انسانهاى بى دفاع و بیگناه در همه جاى دنیا محکومه. ننگ بر کسانى که این پدیده کثیف رو دنبال و حمایت میکنند. تسلیت به هموطنان داغدیده