• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/06/30 ساعت 22:13

    نباید بگذاریم که منطق سودمحور سرمایه‌داری مدرن وشبه‌مدرن برمناسبات #اقتصادی ما حاکم شود وما این مناسبات ظالمانه را تطهیر و توجیه کنیم وهر کسی هم که از #عدالت اسلامی صحبت کرد بگوییم که تو داری نظم ونظام را بهم می‌ریزی، دولت را زیرسوال میبری وبا این بهانه‌ها او را کنار بگذاریم.