• ۵- گفتیم که درخت سرو نماد #ایران است …سروی که سر خم کرده است اما ایستاده … سروی که نشانه آزادگی ایرانیان و از سر فروتنی سر خم کرده برخی دیگر سرو را نشان ایستادگی ایران در برابر تندبادهای حوادث و خمیدگی سر این سرو را نشانی از آسیب دیدن ش در این تندبادها می‌دانند