• ۲- درختی که به باور #ایرانیان توسط #حضرت_زرتشت کاشته شده است و برخی می‌گویند جایی است که ایشان دفن شده …متوکل عباسی که وصف آن را می‌شنود دستور می‌دهد که آن را قطع کنند ایرانیان به تکاپو می‌افتد اما موفق نمی‌شوند … می‌گویند اگر کسی این درخت را قطع کند ، به نفرین درخت می‌میرد …