• بعد هیات به دختر یکی از رفقا گفتم بیا بغلم نیومد دو سه قدم رفتم سمتش یهو دوید طرف باباش از پشت بغلش کردم شروع کرد باباش رو صدا زدن …دو سه سالش بیشتر نبود … از ظهر داغونم