• #برهم_صالح از رهبران جوان اتحادیه میهنی کردستان عراق که چندسال پیش از آن جدا شده بود با استعفا از التحالف من اجل العداله؛ دوباره به اتحادیه پیوست و به عنوان نامزد ریاست جمهوری عراق معرفی شد. هرچند پارتی گفته‌دوست دارد این بار او رییس جمهور معرفی کند بااین حال شانس برهم بیشتر است.