• تقصیر خاله خانم رو بعدها فهمیدم که ظهر عاشورا اکبر شش ماهه به بغل ، به تماشاى قمه زنى رفته و گفته یکى هم به سر اکبر بزنند .. از وقتى ماجرا را شنیدم از خاله ى مامان بیشتر از اکبر مى ترسیدم …. #قمه #ترس