• ابر رسانه‌های دنیا اقدامات محدود تعداد محدودی را در بوق میکنند و آنان را اکثریت جلوه میدهند؛ اکثریت واقعی از ترس ترد شدن سکوت میکنند و در نتیجه افکار عمومی مطالب القا شده توسط رسانه‌ها را قبول میکنند. این یعنی مارپیچ سکوت. پس سکوت نکنید و اظهار نظر کنید تا بازی را نبازید.